Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 Website:

Website van Bitpuma B.V. & Druktemaker B.V. www.denhelderhelpt.nl

1.3 Client:

De natuurlijke persoon, of organisatie/rechtspersoon of een vertegenwoordiger hiervan die voor korte of langere tijd gebruik wil maken van een 'hulpgever' en zich hiertoe heeft aangemeld bij denhelderhelpt.nl

1.4. Hulpvraag:

De concrete hulpvraag van een persoon

1.5 Helper:

Een natuurlijk persoon die zich onbezoldigd (zonder loon) inzet ten behoeve van een hulpvraag en zich heeft ingeschreven of voornemens is zich in te schrijven bij denhelderhelpt.nl

1.6 Casemanager:

Medewerker van Bitpuma BV en Druktemaker BV belast met de bemiddeling van Helpers en hulpvragers en de daarbij horende taken.

Artikel 2 Wijziging Algemene Voorwaarden

Denhelderhelpt.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Helpers en hulpvragers worden van wijzigingen op de hoogte gesteld.

Artikel 3 Toelatingsvoorwaarden

Je moet ten minste 16 jaar oud zijn om een account te maken op denhelderhelpt.nl en van de diensten gebruik te maken. Als je dat niet bent moet schriftelijk toestemming worden gegeven door een volwassene vertegenwoordiger. Door het aanmaken van een account en het gebruik van de dienst, verklaar en garandeer je dat:

  • Je een persoon bent dat geen COVID-19 symptomen vertoont zoals vastgesteld volgens de richtlijnen van het RIVM en deze ook niet verdenkt.
  • Je een persoon bent dat niet in aanraking is geweest met een persoon dat positief getest is op COVID-19.
  • Je bent nooit veroordeeld voor een misdrijf of strafbaar vergrijp (of misdaad van vergelijkbare ernst), een zedenmisdrijf, of enig misdrijf waarbij geweld betrokken is, en je bent niet verplicht te registreren als zedendelinquent in enig staats-, federaal of lokaal register voor zedendelinquenten.
  • Je zult houden aan deze Overeenkomst en alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften.

Artikel 4 Privacy

Om de diensten te kunnen bieden, heeft denhelderhelpt.nl persoonsgegevens nodig. Door zich in te schrijven, geeft de helper toestemming aan denhelderhelpt.nl, zijn persoonsgegevens te registreren en te gebruiken ten behoeve van het werk van denhelderhelpt.nl. Deze gegevens worden bewaard in ons databestand. De gegevens worden door denhelderhelpt.nl alleen met toestemming van de hulpvrager en ten behoeve van de hulpkwestie aan derden verstrekt.

Artikel 5 Hulpvraag

5.1 De hulpvrager kan door middel van het formulier een aanvraag indienen voor een helper. Dit kan op de website of tijdens een (telefoon)gesprek met een van de casemanagers van denhelderhelpt.nl

5.2 Denhelderhelpt.nl beoordeelt of een aanvraag in behandeling wordt genomen. Indien een aanvraag niet in behandeling wordt genomen, stelt denhelderhelpt.nl de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Als een aanvraag wel in behandeling wordt genomen start het wervings- en selectieproces.

Artikel 6 Begeleiding

6.1 De helper biedt de hulpvrager de benodigde begeleiding of ondersteuning gedurende de periode dat het traject loopt.

6.2. De hulpvrager biedt tenminste het volgende aan de helper: een contactpersoon voor de helper, de nodige instructie en/of deskundigheidsbevordering ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht/taken (indien van toepassing), benodigde begeleiding ten behoeve van het uitvoeren van de taken (indien van toepassing), benodigde faciliteiten ten behoeve van het uitvoeren van de taken/opdracht (indien van toepassing), waardering.

6.3. De hulpvrager dient goed bereikbaar te zijn voor de helper

6.4. Wij verwachten van helpers dat zij tenminste: afspraken nakomen, zelfstandig functioneren, hun cliënt(en) en de medewerkers van denhelderhelpt.nl respectvol behandelen, verzorgd zijn, goed bereikbaar zijn.

Artikel 7 Onkosten

7.1 De helper kan alleen kosten maken voor de hulpvrager, en aanspraak maken op een vergoeding door de hulpvrager, als dat vooraf is afgesproken met de hulpvrager.

7.2 Als vergoedbare kosten worden beschouwd: kosten die door de helper gemaakt worden om de goed te kunnen uitvoeren. Deze dienen door de hulpvrager aan de helper te worden vergoed (Voorbeelden van onkosten zijn reiskosten, voorschieten kosten (zoals boodschappen, materiaal etc... )

7.3 Uitwisseling van geld of goederen tussen hulpvrager en helper, anders dan bedoeld in artikel 6.2 is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Artikel 8 Beëindiging van de samenwerking

8.1 Zodra een helper wil stoppen of stopt met de taak/opdracht, meldt hij/zij dit zo spoedig mogelijk bij één van de casemanagers.

8.2. Denhelderwerkt.nl, de hulpvrager en de helper hebben allen het recht de samenwerking met de hulpvrager, de helper of denhelderhelpt.nl te beëindigen, met opgave van redenen.

Artikel 9 Beleid

9.1 De casemanagers van denhelderhelpt.nl doen hun uiterste best om helpers te vinden maar kunnen niet garanderen dat er geschikte helpers beschikbaar zijn.

9.2 Het is de verantwoordelijkheid van hulpvragers en helpers dat zij handelen overeenkomstig de bepalingen van de Nederlandse wet en elkaar en elkaars bezit met respect behandelen. Denhelderhelpt.nl kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor wangedrag van helpers of hulpvragers. Indien zich wangedrag voordoet dan wordt denhelderhelpt.nl hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.